Turgalicia Turismo de Galicia

Xunta de Galicia

Funcións

Son funcións do Consello do Turismo de Galicia: 

a) Informar, con carácter previo á súa aprobación, sobre as disposicións regulamentarias que se diten en desenvolvemento da Lei 7/2011, do 27 de outubro, de turismo de Galicia. 

b) Evacuar os informes e consultas que, sobre plans e proxectos en materia turística, lle sexan solicitados por calquera das administracións públicas de Galicia.

c) Emitir informe con carácter preceptivo sobre os plans sectoriais de interese xeral.

d) Facer suxestións ás Administracións públicas de Galicia en canto á adecuación do sector turístico á demanda turística e a realidade social.

e) Elaborar un informe anual sobre a situación turística de Galicia.

f) Propor liñas de investigación e estudo sobre cuestións de interese para o turismo de Galicia. 

g) Calquera outra que se lle delegue.

2. No desenvolvemento destas funcións, o Consello integrará a perspectiva de xénero, para o que terá en conta na elaboración de informes, consultas e ditames, así como na prestación de asesoramento, as diferenzas que se poidan dar en función do sexo.

 


por páxina
por páxina

Buscador...

Escolla por data:

Compárteme en...

A Miña viaxe

A miña viaxe

Preparando a viaxe...

Almacena toda a información necesaria para organizar a túa viaxe: museos, monumentos, lugares de interese, aloxamentos, restaurantes...

Unha vez o teñas feito, poderás ver o plano da túa ruta, gardar información en PDF ou exportar as túas localizacións en GPS

Durante a viaxe...

Xa estás disfrutando de Galicia, aquí poderás consultar o plano da túa ruta, gardar información en PDF ou exportar a túas localizacións en GPS

Si dispós dun móvil con GPS poderás ver a túa situación no mapa.

Despois da viaxe

Agora que xa estás de volta, poderás anotar o que che pareceu o que visitaches, e tamén marcar o que non pudiedeches ver, para non olvidarte na próxima!

Entrar
Xunta de Galicia Turismo de Galicia

© 2013 Turismo de Galicia | Todos os dereitos reservados
Política de privacidade | Contacto | Accesibilidade

Arriba