Datos estatísticos


A información necesaria que necesita o Observatorio Turística de Galicia é moi variado ademais de ter como orixe diversas fontes. Nesta sección ofrécese toda a información relativa a turismo que emprega o Observatorio para levar a cabo as súas análises, distinguindo entre aquelas fontes de información que son de elaboración propia polo Área de estudos e investigación e aquelas outras que dependen de outros organismos.