PKO galicia.csv]Kn0=uA~į41ԪCz$.։ ?쵠J)JZgj.4/ H)4`];HH/0t薩{wוn *6K+Bxt.7 Sa[4"gYm,!GzGF_l(m[Ι'd x"/V&r6>$, 牜>"4~i\4MfB[d8^|*B ]