PK3O galicia.csv=Mn0F9ňurdb`1ަGrl4oogV[ $8Qw۞Ei*äF]WOE\]i%OL2L40\ ᴓMdهXc8ÜKXR Ug123Z^EBKˍi)h