S.A. de Xestión do Plan Xacobeo

A Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo é un organismo público, baixo a tutela funcional da Axencia Turismo de Galicia, destinado á xestión dos servizos comúns da rede pública de albergues e do resto do seu patrimonio social, ás relacións coas Asociacións de Amigos do Camiño de Santiago; así como á planificación, programación, proposta e, se é o caso, execución das actuacións para a promoción e a organización dos actos que se desenvolvan con motivo dos Anos Santos Xacobeos, así como apoiar ós distintos departamentos, entidades e comisións da Xunta de Galicia para o desenvolvemento das súas funcións neste ámbito.

Arriba