De acordo co disposto no artigo 11 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, ademais da información que debe facerse pública segundo a normativa básica en materia de transparencia, en relación coa actividade económica-financeira, tamén se publicará o período medio de pago a provedores.

DOCUMENTOS RELACIONADOS...

Arriba