A normativa básica en materia de transparencia obriga a publicar as contas anuais que deban render os suxeitos incluídos no seu ámbito de aplicación, así como os informes de auditoría de contas e de fiscalización por parte dos órganos de control externo que sobre eles se emitan.

Normativa

Normativa

Leis, Decretos, Ordes e Resolucións relacionadas co turismo...

Perfil do contratante

Perfil do contratante

Actividade contractual da Axencia Turismo de Galicia

Arriba