A Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno (DOG núm. 30, do 15.02.2016), no ámbito autonómico.
 
A Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno (BOE núm. 295, do 10.12.2013) , no ámbito estatal, na súa maior parte normativa básica e polo tanto aplicable ás institucións autonómicas.
 
Unha democracia non entendida tan só como mecanismo de elección de gobernos mediante sufraxio senón como un sistema de imperio da lei, coas debidas garantías e tutelas das liberdades e dos dereitos individuais dos cidadáns e das cidadás.
 
Nese sentido, os mecanismos de transparencia e de bo goberno funcionan como contrapesos que garanten a protección da cidadanía fronte a hipotéticas arbitrariedades do poder público e o uso indebido dos cartos ou patrimonio públicos. As incompatibilidades das persoas que exerzan altos cargos, a publicidade das actividades do Goberno e o exame cidadán de toda esta información supoñen mecanismos de control e de limitación do poder estatal perante as liberdades civís.

Normativa

Normativa

Leis, Decretos, Ordes e Resolucións relacionadas co turismo...

Perfil do contratante

Perfil do contratante

Actividade contractual da Axencia Turismo de Galicia

Arriba