Son funcións do Consello do Turismo de Galicia:

a) Informar, con carácter previo á súa aprobación, sobre as disposicións regulamentarias que se diten en desenvolvemento da Lei 7/2011, do 27 de outubro, de turismo de Galicia.

b) Evacuar os informes e consultas que, sobre plans e proxectos en materia turística, lle sexan solicitados por calquera das administracións públicas de Galicia.

c) Emitir informe con carácter preceptivo sobre os plans sectoriais de interese xeral.

d) Facer suxestións ás Administracións públicas de Galicia en canto á adecuación do sector turístico á demanda turística e a realidade social.

e) Elaborar un informe anual sobre a situación turística de Galicia.

f) Propor liñas de investigación e estudo sobre cuestións de interese para o turismo de Galicia.

g) Calquera outra que se lle delegue.

2. No desenvolvemento destas funcións, o Consello integrará a perspectiva de xénero, para o que terá en conta na elaboración de informes, consultas e ditames, así como na prestación de asesoramento, as diferenzas que se poidan dar en función do sexo.

Arriba