03 ago 2018

Resolución do 3 de agosto de 2018, pola que se aproba a relación provisional de admitidos e excluídos relativa á convocatoria para a contratación con carácter temporal dun/dunha xefe/a de Área de Feiras, posto adscrito á Axencia Turismo Galicia con efectos 1/01/2014 procedente do persoal da S.A. Xestión do Plan Xacobeo, na Área de Proxectos e Accións Promocionais na Dirección de Promoción da Axencia Turismo de Galicia

Arriba