03 set 2019

Anuncio do tribunal de selección do procedemento para a obtención ou habilitación a outros idiomas da habilitación de guías de turismo especializados de Galicia polo que se fan públicos o cuestionario de preguntas e a plantilla de respostas da proba tipo test que tivo lugar o 3 de setembro de 2019

De conformidade coa Resolución do 13 de maio de 2019 pola que se convocan os exames para a obtención ou ampliación a outros idiomas da habilitación de guías de turismo especializados de Galicia, procédese a publicar en documentos anexos o cuestionario de preguntas e a plantilla de respostas.

As persoas aspirantes disporán do prazo de 3 días hábiles a partir do día seguinte ao de publicación deste anuncio para impugnar as preguntas do cuestionario tipo test que así consideren. As reclamacións presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). Opcionalmente, tamén se poderán presentar en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común

DOCUMENTOS RELACIONADOS...

Arriba