12 mai 2013

CONVOCATORIA DA SELECCIÓN PARA O POSTO DE DIRECTOR/A-XERENTE DA S.A. DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO

 Data de inicio: 12/05/2013 / Data de fin: 12/12/2013

A presente convocatoria ten por obxecto a contratación do director/a xerente da S.A. de Xestión do Plan Xacobeo como Persoal de Alta Dirección ao amparo do previsto no Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, polo que se regula a relación laboral de carácter especial do persoal de alta dirección e no artigo 17 do Decreto 119/2012, do 3 de maio, polo que se regulan as retribucións e percepcións económicas aplicables aos órganos de goberno ou dirección e ao persoal directivo das entidades do sector público autonómico.

Arriba