Información xeral

As presentes disposicións regulan o uso do servizo da Aplicación móbil de Galicia Birding (en diante, o “App') que a Xunta de Galicia pon a disposición dos usuarios da internet.
 
A Xunta de Galicia é a titular desta Apps  e dos distintos elementos nela incluídos.
 
O contido facilitado a través desta App emítese con efectos simplemente informativos e non substitúe a publicidade das disposicións e actos que teñan que ser publicados formalmente en boletíns oficiais. Aínda que se efectuarán os esforzos precisos para que a información contida sexa exacta e actualizada, a Xunta de Galicia non garante a inexistencia de erros no contido desta App, nin que se atope totalmente actualizada.
 
A Xunta de Galicia non se fai responsable dos danos e prexuízos que puidese ocasionar o uso ilexítimo ou inadecuado das ferramentas e informacións contidas nesta App con excepción de todas aquelas actuacións que resulten da aplicación das disposicións legais ás que deba someterse no estrito exercicio das súas competencias.
 
A Xunta de Galicia non asume responsabilidade algunha derivada da conexión ou contidos das ligazóns a páxinas externas sobre as que non se ten ningún control, debendo o usuario deste Portal, en todo caso, aterse ás condicións de uso específicas das devanditas ligazóns.
 
A Xunta de Galicia  resérvase a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de aviso previo, modificacións e actualizacións sobre a información contida ou na súa configuración ou presentación.
 
Propiedade intelectual e industrial
 

Os dereitos de propiedade intelectual desta App e dos seus elementos contidos son titularidade da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.
 
A información dispoñible neste App, está sometida a dereitos de copia. A información susceptible de reutilización está presente a través do portal  abertos.xunta.gal,  aínda que esta pode ser tamén atopada no portal da Axencia de Turismo de Galicia e sometida aos mesmos dereitos que a situada no portal abertos.xunta.gal. A información que a Axencia de Turismo de Galicia proporciona a través do portal abertos.xunta.gal permite a súa reprodución total ou parcial, modificación, distribución e comunicación, para usos comerciais e non comerciais, con suxeición ás seguintes condicións:
 

  • Queda prohibida en calquera circunstancia ou desnaturalización do contido da información.
  • O usuario queda obrigado a citar a fonte dos documentos obxecto da reutilización.

Esta licenza non reduce ou restrinxe os dereitos exclusivos do titular dos dereitos de propiedade intelectual, tales como o deseño da App e códigos fonte, marcas, nomes comerciais,   logos ou signos distintivos, de acordo coa Lei de propiedade intelectual ou calquera outras leis aplicables.
 

 Privacidade

A aplicación móbil solicitaralle permiso para Acceder a súa localización e vostede pode optar por conceder ou non dito acceso. A razón de solicitar a localización ten como obxectivo o de ofrecer ao usuario mellores prestacións. Dita información non se gardará nin será utilizada polo titular para ningún outro fin.

 
Protección de datos
 

O tratamento dos datos de carácter persoal que se realice a través deste Portal estará suxeito ao establecido polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos) e demais normativa de aplicación. Os datos achegados polo interesado utilizaranse, con carácter único e exclusivo, para os fins previstos no procedemento ou actuación que se trate. En ningún caso os referidos datos serán obxecto de tratamento ou de cesión a terceiros, se non é co consentimento inequívoco do afectado.
 
En cumprimento do disposto no citado Regulamento o  cedente dos datos poderá, en calquera momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición na forma que regulamentariamente se determine.
 
As persoas usuarias deste Portal teñen á súa disposición toda a información relativa ao tratamento dos datos persoais levado a cabo pola Xunta de Galicia, incluíndo o modo en que poden exercitar os dereitos, o contacto cos Delegados e Delegadas de protección de datos e demais aspectos segundo os termos esixidos polo Regulamento europeo de protección de datos persoais, na seguinte ligazón:  Información sobre protección de datos persoais (https://www.xunta.gal/informacion-xeneral-proteccion-datos)

 
Uso de linguas
 
O artigo 13 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, garante o exercicio dos dereitos lingüísticos recoñecidos no ordenamento xurídico e, en particular, os referidos ao uso do galego nas relacións da cidadanía coa Administración pública de Galicia. A estes efectos, o App posibilitará o acceso aos seus contidos e servizos, como mínimo,  en galego e castelán.

Lei aplicable e xurisdición
 
Para toda cuestión litixiosa ou que incumba ao App, será de aplicación a lexislación española, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co uso do presente App, os Xulgados e Tribunais da cidade de Santiago de Compostela.
 
Arriba
Axúdanos a mellorar!