Información xeral

As presentes disposicións regulan o uso do servizo da Aplicación móbil de Turismo de Galicia (en diante, o “App') que a Xunta de Galicia pon a disposición dos usuarios da internet.
 
A Xunta de Galicia é a titular desta Apps  e dos distintos elementos nela incluídos.
 
O contido facilitado a través desta App emítese con efectos simplemente informativos e non substitúe a publicidade das disposicións e actos que teñan que ser publicados formalmente en boletíns oficiais. Aínda que se efectuarán os esforzos precisos para que a información contida sexa exacta e actualizada, a Xunta de Galicia non garante a inexistencia de erros no contido desta App, nin que se atope totalmente actualizada.
 
A Xunta de Galicia non se fai responsable dos danos e prexuízos que puidese ocasionar o uso ilexítimo ou inadecuado das ferramentas e informacións contidas nesta App con excepción de todas aquelas actuacións que resulten da aplicación das disposicións legais ás que deba someterse no estrito exercicio das súas competencias.
 
A Xunta de Galicia non asume responsabilidade algunha derivada da conexión ou contidos das ligazóns a páxinas externas sobre as que non se ten ningún control, debendo o usuario deste Portal, en todo caso, aterse ás condicións de uso específicas das devanditas ligazóns.
 
A Xunta de Galicia  resérvase a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de aviso previo, modificacións e actualizacións sobre a información contida ou na súa configuración ou presentación.
 
Propiedade intelectual e industrial
 

Os dereitos de propiedade intelectual desta App e dos seus elementos contidos son titularidade da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.
 
A información dispoñible neste App, está sometida a dereitos de copia. A información susceptible de reutilización está presente a través do portal  abertos.xunta.gal,  aínda que esta pode ser tamén atopada no portal da Axencia de Turismo de Galicia e sometida aos mesmos dereitos que a situada no portal abertos.xunta.gal. A información que a Axencia de Turismo de Galicia proporciona a través do portal abertos.xunta.gal permite a súa reprodución total ou parcial, modificación, distribución e comunicación, para usos comerciais e non comerciais, con suxeición ás seguintes condicións:
 

  • Queda prohibida en calquera circunstancia ou desnaturalización do contido da información.
  • O usuario queda obrigado a citar a fonte dos documentos obxecto da reutilización.

Esta licenza non reduce ou restrinxe os dereitos exclusivos do titular dos dereitos de propiedade intelectual, tales como o deseño da App e códigos fonte, marcas, nomes comerciais,   logos ou signos distintivos, de acordo coa Lei de propiedade intelectual ou calquera outras leis aplicables.
 

Condicións de uso
 
A información turística elaborada a partir da actividade desenvolvida pola Axencia de Turismo de Galicia, é obxecto de propiedade intelectual e goza da protección recoñecida polo Texto Refundido da Lei de Propiedade Intelectual aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1/1996 de 12 de abril.
A obtención e elaboración da devandita información por parte da Axencia de Turismo de Galicia lévanse a cabo coa maior fiabilidade que posibilita o nivel tecnolóxico actual, provendo devandito servizo segundo os medios dispoñibles en cada momento.
 
A información divulgada a través desta aplicación ofrécese gratuitamente á cidadanía para que poida ser utilizada libremente por ela, co único compromiso de mencionar expresamente á Axencia de Turismo de Galicia como fonte da mesma cada vez que as utilice para os usos distintos do particular e privado.
A Axencia de Turismo de Galicia declina toda responsabilidade sobre os danos e prexuízos que puidesen ser ocasionados pola interpretación e o uso da información posta a disposición da cidadanía a través da aplicación.
 
A Axencia de Turismo de Galicia non garante a presentación da totalidade da información turística de forma continua na web e resérvase o dereito a modificar, engadir ou eliminar a información contida nela.


Política de privacidade e protección de datos persoais

Esta aplicación móbil non recolle datos persoais das persoas usuarias, tales como datos identificativos ou de uso de dita aplicación que permitan identificar á persoa interesada.
 
De forma opcional, pódense conceder permisos de localización á aplicación, coa finalidade de que mostre o percorrido dos roteiros que se recollen.
Neste sentido, dependendo da antigüidade do dispositivo móbil desde o que se acceda á aplicación, saltará un aviso sobre os permisos de localización coas seguintes opcións:
  • Permitir mentres se utiliza a app
  • Permitir só unha vez
  • Non permitir nunca
Devanditos permisos poderán ser modificados cando o usuario deséxeo desde os axustes do dispositivo.
 
Á súa vez, esta aplicación pode requirir o acceso á cámara do dispositivo. Neste sentido, saltará un aviso onde se informa dos permisos que se poden conceder á aplicación, que son os seguintes:
  • Permitir
  • Non permitir
O texto do aviso poderá ser diferente dependendo do dispositivo que se estea utilizando. Do mesmo xeito que cos permisos de localización, estes poderán ser modificados desde os axustes do dispositivo.
 
Modificación da Política de privacidade
A Axencia resérvase o dereito de modificar en calquera momento a súa política de privacidade respectando a lexislación vixente en materia de protección de datos. Recomendámoslle que revise a política de privacidade con certa periodicidade.

Máis información
Pode ampliar esta información pulsando  aquí
 
 
Uso de linguas
 
O artigo 13 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, garante o exercicio dos dereitos lingüísticos recoñecidos no ordenamento xurídico e, en particular, os referidos ao uso do galego nas relacións da cidadanía coa Administración pública de Galicia. A estes efectos, o Portal posibilitará o acceso aos seus contidos e servizos, como mínimo,  en galego e castelán.

Lei aplicable e xurisdición
 
Para toda cuestión litixiosa ou que incumba ao Portal, será de aplicación a lexislación española, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co uso do presente Portal, os Xulgados e Tribunais da cidade de Santiago de Compostela.
 

 

Arriba
Axúdanos a mellorar!